Husorden gældende for Ejendomme ejet af Erik Sørensen Byg A/S

De enkelte punkter er opstillet alfabetisk, så det er let at finde det emne, man ønsker at vide noget mere om.

Ansvar

Den enkelte lejer er ansvarlig og dermed erstatningspligtig for de skader vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster anretter på ejendommen.

Altaner

Altanerne skal holdes rene og ryddelige. Brug dem ikke til opmagasinering eller som pulterkammer.

Det er ikke tilladt at anvende altanerne til husdyrhold, herunder fugle i voliere.

Det er ikke tilladt at udøve aktiviteter, herunder madtilberedning der ved røg, støj eller lugt generer naboer, over- og underboer samt øvrige. Også på grund af brandfare må der ikke anvendes kulgrill på altanerne.

Børn & leg

Der gælder følgende tommelfingerregler for børn i haven:

  • Man må gerne lege i haven og cykle på belægningsstenene, men legeredskaber og cykler skal fjernes, når man er færdig med at lege. Stil ikke cykler og legeting på trapperne, men sæt dem i lejlighedens kælderrum eller tag tingene med ind i lejligheden. Ting der sættes under trapperne skal fjernes hurtigst muligt af hensyn til rengøringen – se i øvrigt under ”cykler, barnevogne og lignende”.
  • Børn må ikke lege eller opholde sig på trapperne, eller i kældrene.
  • Man må ikke klatre på mure, tage eller træværk mv. Det kan både være farligt og ødelægger vores værdier.

Cykler, barnevogne o. lign.

Der må ikke stilles cykler, legeredskaber eller andet op ad facaden eller i trappeopgangene, hvor de kan skramme bygningen. De skal i cykelkælderen eller i kælderrum.

Cykelkælderen er alene beregnet til cykler, og må ikke bruges som opmagasineringsrum for barnevogne, kælke, trehjulede børnecykler etc. Brug de cykelstativer der bliver opstillet.

Effekter som findes henstillet uhensigtsmæssigt, eller hvor det er forbudt, eller hvis det bedømmes, at effekterne ikke bruges jævnligt, kan fjernes af viceværten uden varsel, samt uden ansvar for effekterne.

Døre

Alle skal hjælpe med (har ansvar for) at holde både yderdøre og døre i kælderen lukket og låste både dag og nat af hensyn til brand og tyveri.

Facadeskiltning

Skilte og reklamer på facader og i vinduer er ikke tilladt.

Ferie

Hvis man er bortrejst eller andet i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre til at se efter lejligheden og tømme postkassen.

Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige fraværstegn, der kan friste indbrudstyve.
Faktisk er det altid en god idé med en form for ”naboovervågning” – også i det daglige.

Fodring af dyr

På grund af faren for at tiltrække rotter og andre skadedyr er det forbudt at fodre fugle og dyr ved udkastning af brød eller lignende. Det er ikke tilladt at fodre vilde katte i haven.

Friholdelse af flugtveje

Trapper, kældergange og andre adgangsveje må ikke blokeres af møbler og andet af hensyn til brandsikkerhed en (se dog om cykler og barnevogn).

Det er forbudt at opbevare benzin og andre brandfarlige væsker på dunke i kældre og kælderrum.

Fyrværkeri

Enhver form for afskydning af fyrværkeri fra ejendommen eller på nogle af ejendommens fællesarealer er strengt forbudt af hensyn til brandfaren og vildfarne raketter. Dette gælder også nytårsaften, hvor beboerne henvises til at afskyde fyrværkeri på gaden foran ejendommen.

Gæster

Beboernes gæster skal følge samme regler som beboerne. Sørg for at gæster færdes stille og roligt på trapperne til og fra besøg og at de følger husordenens regler i haven.

Haven

Udlejer forestår beplantning og vedligeholdelsen af haven.

Vi opfordrer alle beboere til at være med til at værne om og tage hensyn til havens planter, blomster og plæne.

Antenner og paraboler

Der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facade, altaner eller tage.

Installationer – El, Gas og VVS

Det er beboerens pligt at få afhjulpet en dryppende vandhane eller et løbende toilet.

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Det er absolut forbudt at skylle f.eks. hygiejnebind, bleer og lignende ud gennem toilettet. Det er forbundet med store udgifter at reparere den slags skader.

Hvis tilstopningen er beboerens fejl, skal den pågældende selv betale for udbedringen.

Kælderrum

Kælderrum skal altid være aflåst, og ved skiltning angive hvilken lejlighed rummet tilhører.
Der må ikke arbejdes med åben ild, svejsning eller lignende, ligesom der ikke må opbevares brandfarlige væsker i kælderrum eller effekter der giver lugtgener.

Renovation og affald

Renovation og affald Af hensyn til hygiejnen og skadedyr samt sikkerheden for de mennesker, der håndterer affaldet, skal dette være forsvarligt indpakket i plastpose og lukket med knude.

Avisaffald skal i en kommunal aviscontainer.

Storskraldet er affald, som ikke kan gå i den daglige renovation. Det er ikke tilladt at henstille storskrald eller byggeaffald i skraldrummet. Dette skal afleveres på genbrugspladserne. Det er heller ikke tilladt at henstille hårde hvidevarer, elektriske apparater eller malerrester i skraldrummet, da det koster ekstra i miljøafgifter.

Støj og lydgivende apparater

Vi er mange mennesker, der bor tæt sammen. For at alle skal have glæde af at bo her, må den enkelte beboer udvise hensyn og tolerance.

Det forventes, at man døgnet rundt omgås enhver form for lydgivende apparater (værktøj radioer, stereoanlæg og tv, musik­instrumenter etc.) med mest mulig hensyntagen til de øvrige beboere.

Der gælder følgende overordnede regler vedrørende støj:

  • Der bør alle ugens dage være ro i haven, hvor der tages hensyn til de øvrige beboere. Tænk på, at mange lejligheder har soveværelse til haven.
  • Man skal – senest 7 dage i forvejen – oplyse sine naboer, overbo og underbo om ”risiko for støj efter kl. 22.00” i forbindelse med fester eller lignende.
  • Det er ligeledes ens eget ansvar, at gæster færdes roligt på trappen til og fra besøg. Der må ikke være kraftig støj eller høj musik efter kl. 24.00 – uanset om man har annonceret festen.

Enhver form for hamren, banken samt brug af boreværktøj eller lign. må kun finde sted mandag – fredag kl. 7.00 – 18.00 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00-18.00.

Føler man sig generet af en anden beboers støj, bør man i første omgang venligt henvende sig direkte til vedkommende. Det er ofte, at støj skyldes ubetænksomhed, eller at man ikke er opmærksom på, at man frembringer støj. Dette kan ofte ordnes i mindelighed, hvis man henvender sig venligt til ”støjkilden”.

Hvis det ikke hjælper eller hvis der er tale om gentagen støj, kan det være relevant at rette henvendelse til udlejer på tlf. 88626266.

Trappeopgang

Opgangen er alles visitkort over for de gæster, der kommer i huset. Rengøring vil finde sted en gang pr. mdr. og i mellemtiden skal vi hjælpe hinanden med at holde trappen ren og pæn.

Er der en der har været ude i noget jord og snavs og derfor afsat resterne på trappen, er det beboeren selv der skal gøre rent efter sig. Også af hensyn til rengøringen og sygetransport mv. skal trapperne holdes ryddelige.

Lejligheden må naturligvis ikke udvides ved, at opsætte eller opstille tøj- og skostativer eller henstille fodtøj uden for entredøren.

Tæppebankning

Af hensyn til andre beboere med åbentstående eller nyvaskede vinduer er det forbudt at banke tæpper eller andre tekstiler fra vinduer og altaner.

Udluftning

For at få et sundt indeklima og for at undgå råd i vinduer er det vigtigt at lufte ud, men det er energifråds at lufte ud dagen lang i vinterhalvåret og med radiatorerne tændte.

Vand- og brandskade

Ved pludseligt vandoverløb fra en vask eller toilet er det vigtigt at handle hurtigt for at begrænse eventuelle skader. Man skal straks kontakte beboerne i lejlighederne over en selv og bede dem undlade at bruge vand/toilet, indtil problemet er løst eller kontakte underboen, hvis der er fare for vandskader.

Hvis det drejer sig om et akut nødstilfælde, f.eks. vandskade eller sprængte vandrør, skal beboerne kontakte VVS- firmaet direkte (Gistrup VVS – 98311407), og efterfølgende udlejer på 51887002.

Alle vand- og brandskader m.v. skal meddeles til udlejer umiddelbart efter skaden er opstået, idet udlejer er forsikret, og det kan være svært for den enkelte beboer at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af beboerens eller ejendommens forsikring.

Det er vigtigt at pointere, at undladelse af øjeblikkelig anmeldelse af en skade til udlejer kan medføre, at ejendommens forsikringsselskab afviser at dække skaden, som derefter kan blive den enkelte beboers eget problem.

Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af ejendommens forsikring – heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring. Dette gælder også, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder.

Vinduer

Øvrige vinduer skal man selv vaske/pudse, og i denne forbindelse henstilles det, at man viser hensyn til underbo, idet overskydende vand vil løbe ned af underbos vinduer og danne striber.

Tilmeld dig vores venteliste og kom først i køen til fremtidige ledige boliger!