Privatlivspolitik

1 – Erik Sørensen Byg A/S’s behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan Erik Sørensen Byg A/S behandler dine personoplysninger.
Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere lejeaftalen med dig.

2 – Dataansvarlig

Erik Sørensen Byg A/S er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Kontaktoplysninger:

Erik Sørensen Byg A/S
CVR-nr. 76500517
Dalgasgade 6
9000 Aalborg
Kontaktperson: Ole Skovrider
E-mail: admin@es-byg.dk
Telefonnummer: 88 62 62 66

3 – Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand. Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1 – Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger på lejer: kontaktoplysninger, kontonummer og oplysninger om antal familiemedlemmer.

3.2 – Oplysninger indsamlet i forbindelse med overvågning

Med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre lejernes tryghed er der opsat TV-overvågning (uden lydoptagelse) på udvalgte offentlige steder på adressen. Optagelser opbevares maksimalt 30 dage, hvorefter de slettes. Optagelserne videregives alene såfremt det følge af lov eller til politiet i forbindelse med opklaring af kriminalitet.

3.3 – Personnummer

I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne (vand, varme og el). Personnummeret anvendes af forsyningsvirksomheden til at foretaget en entydig identifikation af dig.

3.4 – Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.es-byg.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden. På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

4 – Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning. Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet. Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør
(herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder (vand, varme og el) og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav). Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

5 – Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er lejer hos os. Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt.

6 – Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

7 – Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

8 – Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Tilmeld dig vores venteliste og kom først i køen til fremtidige ledige boliger!